Ticket #55 (new task)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Ancient CTD functionality

Reported by: tjeerd@… Owned by: robert@…
Priority: trivial Milestone: 1.2
Component: CTD web interface Version:
Keywords: Cc:

Description

There are a number of buttons/ menu's available in CTD with old and broken pages behind them. These buttons and menu's are in this project because development on the WUR added these functionalities before the integration in GSCF started.

Do we need/ want this code? Fix it or remove it?

  • Blue buttons in the home page
  • Menus: Query, Code example, Installation and Download
  • Some REST services

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by tjeerd@…

  • Priority changed from minor to trivial

changes committed


Ha Tjeerd,

Ik heb de vraag over die buttons even doorgespeeld naar Kees. Zie zijn antwoord hieronder. Wil jij de betreffende buttons verbergen (laat de code etc. maar wel staan, maar alleen dat je ze verbergt op het scherm).

Groeten,
Robert


Hallo Robert,

Verberg die buttons maar in onze release, anders krijgen we er alleen maar vragen over van de gebruikers.
Ik zal met Guido Hooiveld overleggen wat er verder mee moet gebeuren, of bepaalde dingen nog gerepareerd moeten worden.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Kees van Bochove

Taskforce leader metabolomics and study capture
Netherlands Bioinformatics Centre - BioAssist?

comment:2 Changed 5 years ago by janneke@…

  • Milestone set to milestone2
Note: See TracTickets for help on using tickets.