source: trunk/grails-app/views/termEditor/pages/terms.gsp @ 376

Last change on this file since 376 was 376, checked in by duh, 11 years ago
  • refactored views
  • fixed bug in the termEditor
  • Property svn:keywords set to Date Author Rev
File size: 3.3 KB
Line 
1<%
2        /**
3         * Term Editor overview template
4         *
5         * @author Jeroen Wesbeek
6         * @since 20100422
7         * @package wizard
8         * @see dbnp.studycapturing.TermEditorController
9         *
10         * Revision information:
11         * $Rev: 376 $
12         * $Author: duh $
13         * $Date: 2010-04-23 09:28:35 +0000 (vr, 23 apr 2010) $
14         */
15%>
16<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" %>
17<html>
18 <head>
19  <meta name="layout" content="dialog"/><g:if env="production">
20  <script type="text/javascript" src="${resource(dir: 'js', file: 'ontology-chooser.min.js')}"></script>
21</g:if><g:else>
22  <script type="text/javascript" src="${resource(dir: 'js', file: 'ontology-chooser.js')}"></script>
23</g:else>
24 </head>
25 <body>
26 hoi, dit is <b>http://localhost:8080/gscf/termEditor</b> en ik heb deze ontology NCBO id's meegekregen:
27
28 <ul>
29 <g:if test="${ontologies}">
30  <g:each in="${ontologies}">
31     <li>${it}</li>
32  </g:each>
33 </g:if>
34 </ul>
35
36 Deze wizard moet dus:
37 <ul>
38 <li>de mogelijkheid bieden om bovengenoemde ontologies toe te voegen als ze nog niet in ons datamodel bestaan (@see Ontology domain class)</li>
39 <li>de mogelijkheid bieden terms toe te voegen uit boven genoemde ontologies (zie ook wizard:ontologyElement en ontology-chooser.js)</li>
40 <li>na sluiten van de popup (zie wizard subject page):
41        <ul>
42        <li>óf de select dynamisch te updaten met toegevoegde velden (mooi maar complex)</li>
43        <li>óf de pagina te 'refreshen' --> dit is momenteel geïmplementeerd in de 'create study' wizard</li>
44        </ul>
45 </li>
46 </ul>
47
48 Overige handige info:
49 <ul>
50         <li><a href="/gscf/js/SelectAddMore.js">SelectAddMore.js</a></li>
51         <li><a href="/gscf/js/wizard.js">wizard.js</a></li>
52         <li><a href="/gscf/js/ontology-chooser.js">ontology-chooser.js</a></li>
53         <li><a href="http://www.grails.org/WebFlow">Grails WebFlow</a></li>
54         <li><a href="http://bioportal.bioontology.org/ontologies/">ontologies</a></li>
55 </ul>
56
57<i>NB: deze iFrame gebruikt een aantal HTML5 opties (seamless en sanbox)! Even goed naar kijken en op letten!</i><br/>
58<i>NB2: wbt de study create wizard. Momenteel kan je in de 'subjects' pagina bij 'species' deze pagina lanceren in een iFrame
59door 'add more...' te kiezen. Die is dynamisch toegevoegd door de volgende regel in wizard.js: <b>new SelectAddMore().init('term','/gscf/termEditor','ontology',function(scope) { refreshWebFlow(); });</b>
60welke SelectAddMore(..) instantieert. Deze regel voegt aan alle select elementen met een <b>rel='term'</b> een 'add more..' option toe. Als die wordt aangeklikt
61wordt een jQuery-ui dialog uitgevoerd die (in dit geval) '/gscf/termEditor'. Het select element heeft een 'ontology="..."'
62parameter welke als GET parameter aan het iFrame wordt meegegeven. Zo 'weet' de term/ontology editor ook welke ontologien hij
63precies moet aanbieden in de iframe. Zodra het iframe wordt gesloten wordt de javascript uitgevoerd. In dit geval dus 'refreshWebFlow();'.
64Deze functie zorgt er voor dat de wizard webflow refresht waardoor de wijzigingen die je hebt gemaakt in de iframe ook zichtbaar
65worden in de wizard....
66</i>
67
68<!--
69Skype 'Chat with me' button
70http://www.skype.com/go/skypebuttons
71-->
72<script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
73<a href="skype:duhcati?chat"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/chat_blue_transparent_97x23.png" style="border: none;" width="97" height="23" alt="Chat with me" /></a>
74 
75
76 </body>
77</html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.