wiki:Statuten

{Opties in boldface, notes and questions between {} signs}

Heden, *, verschenen voor mij, mr.XXXX, notaris te XXXX:

XXXX = { Een stichting kan door één of door meer personen worden opgericht. Meestal zijn het ook de eerste bestuurders. Van de oprichters moeten worden vermeld: voornamen, naam, adres en woonplaats, geboorteplaats- en datum en burgerlijke staat, alsmede de gegevens (soort en nummer) van een geldig legitimatiebewijs. }

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel 1

Naam, zetel en duur

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Levensduur (Engelse vertaling: Life Time Foundation) {moet een NL stichting een Nederlandse naam hebben?}
 2. Zij is gevestigd te Utrecht
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd

Artikel 2

Doel

 1. De stichting stelt zich ten doel het beheren van, het bevorderen van de ontwikkeling van, en het vereenvoudigen van het gebruik van open-source software die in het bijzonder gemaakt is voor gebruik binnen de levenswetenschappen.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. het faciliteren van de contacten tussen (potentiële) gebruikers van en ontwikkelaars van open-source software in de levenswetenschappen
  2. het beheren van het intellectueel eigendom van software in de levenswetenschappen die door auteurs aan de stichting zijn gedoneerd
  3. het beheren van en presenteren van de aan haar toevertrouwde software aan potentiële nieuwe gebruikers en ontwikkelaars
  4. het geven van voorlichting over open-source software aan mensen die actief zijn binnen de levenswetenschappen
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 1. het stichtingskapitaal;
 2. subsidies en dona­ties;
 3. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 4. alle andere verkrijgin­gen en baten.

Artikel 4

Bestuur

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt ‑ met inachtne­ming van het in de vorige zin bepaalde ‑ door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning­meester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblij­vende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbre­ken, dan vormen de overblij­vende bestuursleden, of vormt het enige overblij­vende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 6. Het bestuur kan aan één of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 7. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

Artikel 5

Bestuursvergadering en bestuursbesluiten

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Bestuursvergaderingen kunnen ook, indien alle bestuursleden daarmee instemmen, via een telefonisch of computerondersteund systeem, virtueel worden gehouden.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van schriftelijke oproe­pingsbrieven.
 5. De oproe­pingsbrie­ven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergade­ring, de te behandelen onderwer­pen.
 6. Zolang in een bestuurs­vergade­ring alle in functie zijnde bestuursleden aanwe­zig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwer­pen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergade­ringen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergade­ring zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aange­zocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
 10. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of verte­gen­woor­digd zijn. Een bestuurslid kan zich tijdens een vergadering door een medebestuurslid laten vertegen­woordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtig­de optreden.
 11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursle­den in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/tele­fax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrij­ven worden alle bestuursbe­sluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen
 13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 15. In alle geschillen omtrent stemmin­gen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. {Hoe gaat dat werken met de IP rechten van software?}
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard

Artikel 7

Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8

Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslid­maatschap eindigt:

 1. door overlijden van een bestuurs­lid;
 2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. bij schriftelijke ontslagne­ming (bedanken);
 4. door ontslag hem met algemene stemmen verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
 5. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9

Boekjaar en jaarstukken

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

{Het is niet verplicht de jaarrekening te laten onderzoeken, ook niet voor een ANBI. Het is wel verstandig om bij een stichting van enige omvang een behoorlijke accountantscontrole te laten verrichten. Dat schept ook vertrouwen naar degenen die donaties aan de stichting willen gaan doen, en soms is dat een voorwaarde voor donaties of subsidies. Een ANBI moet wel jaarlijks een jaarrekening indienen bij de Belastingdienst.}

Artikel 10

Reglement

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepas­sing.

Artikel 11

Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergade­ring, waarin alle bestuurs­leden aanwezig of vertegen­woordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wij­zi­ging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Artikel 12

Ontbinding en vereffening

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe­ning van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrij­ving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet Inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 13

Slotbepalingen

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voor­zien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2012

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

 1. het eerste bestuur bestaat uit XXXX bestuurders;
 2. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
  1. XXXX, als voorzitter;
  2. XXXX, als secretaris;
  3. XXXX, als penningmeester;
  4. XXXX, als gewoon bestuurslid;
  5. XXXX, als gewoon bestuurslid;
 3. het adres van de stichting is: 'XXXX. Het postadres van de stichting is gelijk aan dit adres.

SLOT VAN DE AKTE

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van de akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud daarvan en daarop een toelichting gegeven.

Last modified 8 years ago Last modified on Aug 10, 2012, 2:02:08 PM